Pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés, karitásztudomány mesterszak (MA)

A szak nevének rövidítése: PTSz

A PTSz szak adatai

hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)

A képzés jellege: hitéleti (államilag elismert végzettséget nyújt)
Képzési forma: nappali vagy levelező
Félévek száma: 4
Kreditösszeg: 120
Szakképzettség megnevezése: pasztorális tanácsadó
Finanszírozási forma: állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges
Szakfelelős: Dr. Latorcai Csaba

A PTSz szakos képzés célja

A képzés célja egyrészt olyan pasztorális tanácsadók képzése, akik pasztorálpszichológiai szemléletű, gazdag módszertani kulturáltságot integráló szakszerű lelkigondozói, egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat (gyülekezetekben, egyházközségekben, egyházi intézményekben, szociális intézményekben, családsegítő központokban, humán szervezetekben, iskolákban, valamint az 1/2000. SzCsM rendelet szerinti intézményekben).

A képzés célja másrészt olyan interdiszciplinárisan képzett pasztorális szervezetfejlesztő szakemberek képzése, akik a különbözi társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően hatékony kompetenciával rendelkeznek az egyházi szervezetek (gyülekezetek, egyházközségek, egyházi intézmények, bentlakásos és napközi ellátást biztosító otthonok, diakóniai és karitatív szolgálatok) működésének szakszerű elemzésében, szupervíziós támogatásában, irányításában és gondozásában.

A gyakorlatorientáltság mellett a képzés célja olyan interdiszciplináris tudományos igényesség megjelenítése, amely lehetővé teszi a szakterületek magas szintű tudományos kutatását és továbbfejlesztését.

A Karitásztudományi szakirányú képzés célja, hogy elsősorban a karitász intézményekben, de más hasonló jellegű egyházi-civil szervezeteknél is magas színvonalú, szakmai és tudományos alapokon nyugvó kompetenciákkal jelenjenek meg a képzésünket elvégzett munkavállalók. A segítő attitűd elsajátításával olyan szakemberek jelennek meg a munkaerőpiacon, akik elkötelezetten kapcsolódnak bele a legkülönbözőbb társadalmi bajok orvoslásába, az esélyegyenlőség előmozdításába, a hátrányos helyzetű emberek és csoportok segítésébe.

Gyakorlati tudnivalók a jelentkezők számára

Várjuk az egyházi és civil karitatív szervezetek, köznevelési intézmények vezetőit, munkatársait, a szociális ellátórendszer dolgozóit, katekétákat, hitéleti diplomásokat, kisközösségek vezetőit, egyetemistákat. A meghirdetett szakirányok gyakorlati és elméleti felkészítést nyújt a hátrányos helyzetű, sérült embertársaink személyes szolgálatára, az eredményes vezetésre egyéni, kisközösségi és szervezeti szinten egyaránt, a vallási helyzet adta kihívások kreatív és eredményes megválaszolására (evangelizáció).

A pasztorális tanácsadás szakirány egyfajta „egyházi mentálhigiéné”. Olyan szakembereket képez, akik pasztorálpszichológiai módszertani kulturáltságot integráló egyéni és csoportos lelki gondozásban tudják részesíteni a rászorulókat.

A karitásztudomány szakirány mint egyfajta „egyházi szociális munkás mester szak” a karitász intézményekben és hasonló célú egyházi és civil szervezetekben dolgozók magas szintű képzését szolgálja, akik segítő attitűdjüknek és szakmai felkészültségüknek köszönhetően jelentős mértékben hozzájárulhatnak a társadalmi bajok orvoslásához, az esélyegyenlőség előmozdításához, a hátrányos helyzetű személyek és csoportok felemelkedéséhez.

A jelentkezés saját felvételi eljárás keretében történik.

Állami ösztöndíjas képzésre csak azok jelentkezhetnek, akik még nem használták fel az állami ösztöndíjas 12 félévnyi keretet.
Az önköltséges képzés térítési díja: 130.000 Ft/félév

A szakok megfelelő számú felvett hallgató esetében indulnak!

A jelöltek felvételi pályaalkalmassági és szakmai alkalmassági motivációs elbeszélgetésen vesznek részt.

Nyelvvizsga-követelmények: Az OH állásfoglalása alapján a mesterképzésre jelentkezéshez nem kötelező a nyelvvizsga!

Kérjük, hogy az elektronikusan kitöltött jelentkezési lap  elküldése után, küldje meg részünkre az alábbi dokumentumok szkennelt változatát a következő e-mailre – felveteli2017@gff-szeged.hu:

 1. érettségi bizonyítvány másolata,
 2. amennyiben van: felsőoktatási oklevél (diploma) másolata,
 3. amennyiben van: nyelvvizsgát igazoló dokumentum másolata,
 4. lelkipásztori ajánlás (szerepeljen benne az ajánlás indoklása is),
 5. keresztlevél, valamint elsőáldozási és – amennyiben van - bérmálási igazolás másolata,
 6. kézzel írt motivációs levél másolata (Miért, milyen célból választja ezt a képzést?)

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Felvételi pontok:

 •  szakmai és motivációs beszélgetés: 50 pont
 •  oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok:
Maximum 10 többletpont adható az alább felsoroltak alapján:

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 1 pont
  • hátrányos helyzet: 1 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
 • 2. publikáció: 2 pont
 • intézményi TDK 1. helyezés: 2 pont
 • kiemelkedő szakmai teljesítmény: 2 pont
 • kutatási és publikációs tevékenység: 2 pont
 • OTDK 1-3. hely: 2 pont
 • szakirányú pedagógusi szakmai gyakorlat: 2 pont
 • szakirányú szakmai gyakorlat: 2 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 2 pont
 • tudományos munka: 2 pont

Csatolandó dokumentumok

 • Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
 • Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

Tájékoztatás, bővebb információ